• Je vè la fèr kurt parse ke tu-t-ë dâ le titr.

  EklaBlog, kâ j'è krëë mô blog â 2011, s'ëtè trè biê pur se ke je vulè fèr a l'ëpok. J'ëtè â staj de 3èm, j'avè dü tâ a përdr, j'è uvèr le blog è il n'a pa boku câjë depüi.

  Il i a boku d'artikl, je ne sè plü kôbiê, mè süfizamâ pur ke j'è âvi de câjemâ. Vuala ki tôb mal parse k'EklaBlog n'a pa l'èr d'avuar sübi d'amëliorasiô depüi û bai.

  Je me suviê de la grâd kâpañ de finâsemâ partisipatif d'il i a këlke-z-anë, sël avëk plê de promës, kom la posibilité de sovgardë difërâ tèm përsonalizë, âvuaië dë mësaj êstâtanë, ün aplikasiô mobil, û-n-anüèr de blog... plê de coz ke je ne sor pa de mô-n-imajinasiô, le liê ë-t-âkor la : https://www.kisskissbankbank.com/en/projects/eklablog-bloguez-librement/tabs/description.

  J'è asë du stil aktüël de se blog. Je ve du responsive design et dë paj-z-ëpürë.

  J'è osi âvi de süprimë la paj Facebook dü blog. Je vè fèr sa imëdiatemâ.

  Je vè osi biêto fèr û bilâ de sët manièr d'ëkrir le frâsè parse ke më gu câj è, kom dâ-z-û tëst bëta, j'è kôstatë dë trük k'il fo notë nuar sür blâ.

  Vè-je câjë de platform ? probablemâ pa parse ke j'è la flëm è ke je sor pö de ma zon de kôfor.

  Je krua ke je t'è tu di ojurd'üi.

   


  votre commentaire
 • Javiera Mena ë-t-ün câtez ciliën asë konü parmi lë-z-ispanofon. Je l'è dëkuvërt dâ le Gay Music Chart.

  S'ë sa câsô êtitülë Intuición ki i ë pasë sët semèn. D'aier, je te kôsëi fortemâ de l'ëkutë, s'ë ipër biê !

  Mè la j'è âvi de parlë de Luz de Piedra de Luna (« Lumièr de Piër de Lün »), sorti â 2012. Je n'è riê kôpri o parol parse ke mô nivo d'ëspañol n'ë pa-z-asë ëlevë pi lë tradüksiô ke j'è truvë â liñ sô burë d'ërer.

  La müzik me plè boku. S'ë, â gro, û mëlâj de sô dë-z-anë 80 avëk dë përküsiô kübèn, le tu dâ-z-ün mëlodi ki fè dâsë. Frâcemâ, s'ë-t-û bô sô.

  Le klip kâ-t-a lüi ë-t-û pe ëkspërimâtal, avëk plê de süpërpozisiô d'imaj sakadë. Prêsipalemâ û loop o ralâti de la câtez ki dâs devâ ün süksësiô de foto è d'ilüstrasiô plüto vintage, je dirè.

  Il n'ë pa movè mè-z-il fè û pe mal o-z-iö. J'ëtè-z-â mâk de somëi la premièr fua ke je l'è vü, s'ëtè pa bô, sa m'a fatigë le sërvo, je me süi sâti mal fas a tâ d'êformasiô a trètë dâ se klip de muê de 5 min. S'ë pet-ëtr sa le dëfo de se klip : tro de trük, tro d'imaj, tro de cuts. Il orè pet-ëtr falü û môtaj plü chill, a mô-n-avi.

  S'ë tu pur mua. Pas ün trè bon jurnë ë di dë jâtiës o jâ ke tü èm.


  votre commentaire
 • Ojurd'üi, âkor ün fua, j'è dësidë de parlë de müzik. Pa d'otomobil, âkor ün fua.

  È purtâ, Oumou Sangaré a û liê nô nëglijabl avëk le môd de l'otomobil : ël a donë sô nô a dë 4x4, 'fê si tü ve â savuar plüs, clik isi.

  Mè se n'ë pa se ki m'êtërës la mêtenâ. Je n'è k'û sel trük a dir : pur fèr kur, la mark « Gonow » – sël ki vâ lë vëhikül portâ le nô « Oum Sang » – va trè probablemâ disparètr. K'adviêdra-t-il d'Oum Sang ?

  S'ë tu.

  Mêtenâ, parlô de la müzik.

  Si l'ô fè atâsiô o komâtèr su cak vidëo d'Oumou Sangaré, ô pe trè fasilmâ kôstatë ke plê de jâ l'apël « mamâ ». Il fo dir k'Oumou Sangaré ë-t-ün figür matërnât, ütilisâ së câsô kom moyê d'êstrüksiô è de sâsibilizasiô dü püblik.

  Il ë posibl de la kôparë a Um Kaltum, je ne truv pa sa inaproprië. Së de câtez sô grasiez, fô la fiërtë de ler püblik, è juis d'ün sëlëbritë ki dëpas lë frôtièr.

  Yere Faga è la premièr câsô ayâ anôsë la sorti de sô dërnië-r-albom ki s'êtitül Mogoya. Sët albom a ëtë pâsë pur lë jen. Il ë trè dâsâ è ë trüfë de sô ëlëktronik è d'êstrümâ oksidâto ki se mari trè biê o-z-êstrümâ tradisionël maliê.

  Fidèl a ël-mëm, së câsô sô tujur êstrüizât ë trèt de tëmatik sosial. Yere Faga, â l'okürâs, ë-t-ün câsô sür le süisid.

  Pur fèr pasë sô mësaj, Oumou Sangaré a kôtë sür le trè sëlëbr è talâtüe përküsionist Tony Allen. De plüs, j'èm boku lë bas â-n-arièr-plâ è la gitar ëlëktrik ki se fô â-n-ëko a la fê de sët câsô.

  Le rëzülta ë-t-û tüb trè trè atrèiâ, sür lekël ô pe dâsë, mëm si dâ sët câsô Oumou Sangaré êplor è süpli ke përson n'ai se süisidë. Lë parol sô très tucât.

  Dë câsô êstrüktiv è didaktik kom sël d'Oumou Sangaré, il n'i â-n-a pa en frâsè ki pas osi biê è ki ne sô pa êfâtilizâ. Purvü ke sa ariv û jur...

  Je ne pe ke te rekomâdë d'alë vuar së-z-otr klip, kom Kamelemba, ki ë trè bo, è d'acetë l'albom âtië, il â vo la pën.


  votre commentaire
 • Brièvmâ, kom je fè d'abitüd, je vè ojurd'üi parlë d'ün otomobil ke je n'èmè pa partikülièrmâ mè ki m'a plü dè ke j'è vü sët imaj si-desu.

  (Klik sür l'imaj pur l'agrâdir.)

  S'ë gras a së galb è së rôder ke j'è coazi de prëzâtë la Suzuki XBEE sür se blog.

  La Suzuki XBEE, s'ë ün vërsiô agrâdi et plü püisât de la petit Suzuki Hustler.

  Suzuki Hustler

  La Suzuki Hustler ë-t-ün kei, se ki n'ë pa le ka de la Suzuki XBEE, ki ë, ël, boku moê karë è, a mô gu, û pe plü joli.

  Ël pe ëtr ëkipë de katr ru motris, ki se môtr pratik â zon-z-ânëjë.

  L'êtërier ë, lüi, partikülièrmâ trist, è lë sièj o flâ jon et la plâc de bor ivoar sô loê de râdr plü calerez l'atmosfèr.

  Je truv set êtërier â total dëkalaj avëk l'imaj ke râvoa l'ëkstërier, trè-z-aksë sür lë loazir è lë spor. Lë flâ jon flüo pev fèr alüziô a sët ünivër, mè se n'ë pa süfizâ, è sürtu le lô bâdo ivoar n'a pa sa plas la-dedâ. J'orè prëfërë ün otr kuler.

  La form dë büz d'aërasiô rapël sël dë far avâ. S'ë-t-û dëtai ke j'èm biê. Parëi pur lë panël de komâd â form d'âsêt silêdrik, ke je voa de plüs-â-plüs d'aier.

  Û bô poê o mültiple-z-espas de râjmâ. S'ë se ke j'èm le plüs cë lë vëikül japonè.

  Suzuki XBEE

  Mô prëfërë, s'ë l'espas su le siëj.

  Je ne me laserè jamè de voar la Suzuki XBEE priz â plôjë. Se galb û pe rëtro ë tëlmâ satisfesâ a regardë.

  Take care.

  Foto : Suzuki.


  votre commentaire
 • (Photo: FavCars.com)

  This article is the first Coup d'œil article — since the last one I wrote in 2013 — and the first car-related article since the last one about the Smart Forfour that I wrote back in February 2015. Good for me!

  In this article, I am going to talk about one of my dream cars. Yes, I have dream cars, lots of them, I cannot choose only one.

  The car I want to show you is the Mazda 121 DB, sold as the Autozam Revue in Japan, a cute little sedan that was produced between 1990 and 1998. I would buy one if I had enough money, even though I do not need to own a car because I live in a city with an acceptable public transportation system that consists of buses, trams and even river shuttles, but right now I am talking about spending money with my heart, not my head.

  Now, to those of you who might ask why I chose to put an article entirely written in the English language, I only have one answer: I want to show off my level of written English on the internet. 

  Am I a native English speaker? no. And you might tell I am not a native speaker because some of my sentences are probably weird, or maybe my grammar is incorrect, I don't know. Thinking about all the possible mistakes I could make gives me anxiety.

  It is my turn to try to write something as interesting as a Jalopnik article.

  I love the Mazda 121 DB.

  (Photo: FavCars.com)

  Just look how cute and lovely this car is! I want to hug it.

  Everything on this car is curved: curved shape, curved headlights, curved taillights, curved bootlid, curved roof...

  Now, this was Mazda's styling back in the 1990's. There are several 90's Mazdas that had this specific curved design, like the first-genration Miata, the first-generation 929, the 323 Lantis or even the third-generation RX-7. To me, this design fits best the 121, because of its reduced size.

  The only downside of this car is the boring interiors, very similar to what Japanese cars usually had at the time. The interior trims are even more boring: gray, black, dark blue... even the blue gauges (which is an unusual colour for an instrument cluster) are gloomy-looking.

  (Photo: KLM Bezirk Hamburg)

  The Mazda 121 is therefore like a sad clown: very cheerful and funny on the outside and full of dark thoughts on the inside.

  Aside from that, the interior is quite good because it has a simple layout and looks well built and easy to clean. I also like the two-spoke steering wheel.

  (Photo: Wikipedia)

  If the interior looks too dark for you, no worries, because the best thing about this car is the canvas roof.

  (Photo: FavCars.com)

  A canvas roof is way better than a regular sunroof because it makes you feel like you are in a convertible.

  This is certainly the most desirable feature of the Mazda 121. You can open it in various ways, as shown in the image below.

  (Photo: JapanClassic)

  To put everything in a nutshell, the Mazda 121 DB ticks all the right boxes for me. I really wish to find one in mint condition, but I guess this is wishful thinking, because I would exclusively look for one equipped with the canvas roof.

  If I ever manage to own a 121, I would cover the seats with some kitsch floral fabrics to make the interior a bit more joyful.

  I really hope this article was interesting to you. If not, I do not want to know.

  Do not forget to follow me on Twitter if my opinions matter to you.

  Drink water, bye!

  TLDR: I want to buy a Mazda 121 because it has a canvas roof and looks cute.

  PS: Listen to Turkish pop music.


  votre commentaire  Suivre le flux RSS des articles
  Suivre le flux RSS des commentaires