• Lë trolëbüs de Marakëc

  Marakëc ë-t-âfê dotë d'ün flot de trolëbüs. Je süi grav kôtâ, mëm si je n'èm pa le modèl dü matëriël rulâ cuazi.

  Purkua ? Tu d'abor, je prëfèr lë büs a trua port o büs a selemâ de port. Sa përmè de flüidifië lë-z-âtrë è sorti dü büs, selô mua. De plüs, se ne sô pa dë büs a plâcë ba è pla. Sert, il i a ün râp è ün sürfas süfizamâ larj pur akeir ün person â fotei rulâ, mè la parti arièr ë-t-â oter. Pur s'i êstalë, il fo gravir dë marc.

  Tut së coz môntr dëja ke se büs ë de kôsepsiô âsien, ë sela se kônfirm kâ-t-ô regard la parti arièr dü büs...

  (Foto : Tic Maroc)

  Tü vua së de bobin ? Ô ne le vua pa trè biê sür l'imaj mè-z-il i a entr cakün de së bobin ë cakün dë përc dü trolëbüs û « kabl de rapël », ki sërv-t-a bèsë u môntë lë përc d'alimâtasiô. Lë trolëbüs frânsè n'â sô plü-z-ëkipë depüi bël lürët !

  Â-n-ëfè, lë trolëbüs d'ojurd'üi ô dë vërê è nô plü de fisël de rapël. Lë vërê sô boku plü sür. A l'ëpok, ô puvè arëtë û trolëbüs â tirâ së fisël. Je ne sè pa si sa marc pour lë büs de Marakëc vü k'ol ô ün batri oxilièr ki ler përmë de rulë sâ alimâtasiô par liñ aëriën...

  Dâ tu lë ka, il ne fo jamè ësëië de tirë-r-û kabl de rapël, sa pe ëtr dâjere !

  Je pâs ke l'ô-n-a actë së trolëbüs cinua d'û-n-otr aj (je prësiz kâ mëm k'ol sô nef) pars ke ler pri ë probablemâ moê-z-ëlvë ke lë trolëbüs eropëê de tëknoloji plü rësât.

  Mè pet-ëtr ke la vrè rëzô ë politik : le fabrikâ de së büs, Dongfeng Yangtse, va côstrüir ün üzin de vëikül ëlëktrik a Tanjë pur lë-z-ëksportë dâ le rëst de l'Afrik. Actë së büs, s'ë pet-ëtr pur lë-z-otoritë ün manièr de sëdüir lë-z-êvëstiser cinua...

  Mêtenâ ke j'i pâs, purkua û trolëbüs è nô û tramuè pur Marakëc ? S'ë purtâ la katrièm plü grâd vil du Marok, ün vil ëtâdü ëbërjâ o moê û miliô d'abitâ !

  J'imajin ke s'ë osi pur dë rëzô de ku. Il fo dir k'û tramuè kut trè cër a mëtr â plas, kar il fo ün lurd êfrastrüktür dëdië : dë rai, dë kè è dë dëpo pur lë ram ! Êsi, mëm si metr û tramuè a Marakëc ë-t-ün trè bon idë, û trollëbüs n'ë pa mal nô plü, s'ë pa biê grav ke sa âbark moê de jan. Pi s'ë moê onëre : la miz â plas de kuluar de sirkülasiô propr o büs êsi ke l'êstalasiô dë kabl aëriê kut moê chër.

  Par aier, û trollëbüs ë plü maniabl k'û tramuè : kâ sa ne rul pa dâ-z-û kuluar rëzërvë, sa s'êsër biê dâ la sirkülasiô et sa pe kôturnë lë peti-z-obstakl sür la rut.

  Âsüit, û trolëbüs dür de fua plü lôtâ k'û büs a karbürâ è ë moê cër a ëkspluatë è a âtretenir, pe êport ke sô pri d'aca sua plü-z-ëlvë.

  È, kom si sa ne puvè pa mie tôbë, le trolëbüs ë-t-û sistëm ne rejëtâ pa de gaz d'ëcapmâ, mi-z-â plas pe aprè la COP22 ki s'ë tenü a Marakëc, parfè pur l'imaj vërt ke la vil okr ve se donë.

  Pur finir, je süi trè-z-ere de vuar le retur du trolëbüs o Marok (il i â-n-avè a Kazablâka et Tëtuâ mè-z-ol ô disparü dâ lë-z-anë 70) è je süi êpasiâ de lë vuar â vrè !

  Orijinëlmâ postë (mè sâ koreksiô) sür Twitter.

  « J’ai essayé d'adapter le code écrit français au parlerMazda 121 »

  Tags Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :